Czy odkrywka Złoczew powstanie?

Komentarz Anny Meres, koordynatorki kampanii Greenpeace na rzecz transformacji energetycznej

Uzyskanie przez PGE koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew oznaczać będzie, że inwestor posiada już wszelkie decyzje i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia wydobycia węgla. Uzyskanie koncesji było poprzedzone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia wodno-prawnego. Uzyskanie koncesji nie oznacza jednak, że PGE zdecyduje się na uruchomienie wydobycia ze złoża Złoczew.

Z uwagi na dużą skalę rozważanego przedsięwzięcia, olbrzymie nakłady inwestycyjne, przed podjęciem decyzji o wydobyciu inwestor będzie musiał uwzględnić aktualne prognozy ekonomiczne, w tym dotyczące ceny uprawnień do emisji CO2, która jest jednym z kluczowych czynników decydujących o opłacalności tej inwestycji. Nie można też zapomnieć o tym, że Elektrownia Bełchatów, która miałaby być zasilana węglem brunatnym pochodzącym z odkrywki Złoczew, w ciągu najbliższych 4 lat wymagać będzie  kosztownej modernizacji aby spełnić zaostrzone niedawno unijne normy zanieczyszczenia powietrza dla zakładów energetycznych.

Jednocześnie PGE ma ogromne zobowiązania finansowe wynikające z konieczności modernizacji większości źródeł wytwórczych grupy. W kontekście coraz bardziej ambitnych celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, zmierzającej w stronę stopniowego odchodzenia od spalania paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii, nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla inwestycji w kapitałochłonną, emisyjną technologię produkcji energii i co za tym idzie inwestycji w nowe złoża.

PGE dążąc do uzyskania koncesji na wydobycie chce zostawić sobie otwarte drzwi na wypadek, gdyby polityka klimatyczna uległa złagodzeniu. Tak jednak się nie stanie, czego dobitnym przykładem jest porozumienie paryskie, globalna umowa obowiązująca zarówno Unię Europejską jak Polskę do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych  celu zapobiegnięcia najbardziej katastrofalnym skutkom zmian klimatu.  

Wydanie koncesji na wydobycie węgla nie oznacza rozpoczęcia wydobycia ze złoża Złoczew, ale na pewno oznacza stagnację dla całego regionu. Mieszkańcy obszaru na którym planowane jest wydobycie znajdą się w stanie zawieszenia, z zablokowanymi możliwościami rozwoju. Na terenie całej planowanej odkrywki praktycznie wstrzymana zostanie wszelka działalność budowlana i inwestycyjna. Nie będą wydawane nowe pozwolenia na budowę,  banki nie będą udzielać kredytów   itp., gdyż wprowadzone zostanie tzw. zabezpieczenie złoża, mające na celu ochronę inwestora przed koniecznością wypłaty odszkodowań za ewentualnie wybudowane w tym czasie  domy i inne obiekty.

Fundacja Greenpeace Polska jest stroną w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi. Złożyliśmy szereg analiz przygotowanych przez niezależnych ekspertów, które pokazują, że planowana kopalnia odkrywkowa Złoczew będzie mieć negatywny wpływ na rolnictwo, społeczności lokalne i środowisko. Również na prawach strony weźmiemy udział w postępowaniu odwoławczym, w którym bacznie będziemy przyglądać się dalszej procedurze i wnikliwie analizować każdy dokument przedstawiony przez kopalnię.