Czy odebranie ziemi i domów jest nieuniknione?

Komentarz redakcji „Wspólnym Głosem”.

Na każdym z etapów postępowania o wydanie decyzji środowiskowej całość zagadnień związanych z planowaną odkrywką Złoczew będzie poddawana dogłębnej weryfikacji przez kolejne organy. Postępowanie o wydanie decyzji może potrwać jeszcze długie lata, gdyż na każdym z etapów stronom biorącym udział w postępowaniu przysługuje odwołanie. Mieszkańcy, których nieruchomości znajdują się na terenie planowanej odkrywki również mogą przystąpić do postępowania na prawach strony, co daje im możliwość wyrażenia swoich obaw oraz wywarcia realnego wpływu na decyzję organów państwa oraz sądów. O tym, że budowę kopalni odkrywkowej mogą zablokować także mieszkańcy przekonali się rolnicy z gm. Ostrówek. W listopadzie 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przychylił się do skargi mieszkańców, dotyczącej uchybień w przyjętym przez gminę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Bez tego dokumentu wydanie koncesji na budowę kopalni jest niemożliwe, zatem prace nad uchwaleniem nowego studium muszą rozpocząć się na nowo. Jak widać czeka nas jeszcze wiele procedur na różnych etapach postępowania.